Giới thiệu

BOM Education Là trung tâm đào tạo và tư vấn  ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp